Printed from Lubavitch.fi

Israeli Courses

Israeli Courses

 E-post

book.JPGהנכם מוזמנים להשתתף בסדרת מפגשים של מורשת יהודית אשר יתקיימו אחת לחודש לאורך השנה בהם ננסה לגעת בנושאים כגון: סוד תורת הקבלה, יחס ההלכה לשואה, משמעות החגים בלוח היהודי, ועוד.

 E-post